Toimintasuunnitelma

JOENSUUN SENIORIT ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

1.YLEISTÄ

Senioreiden toiminnan tarkoituksena on muun muassa edistää jäsenistönsä

henkistä vireyttä, omatoimisuutta ja sosiaalisten suhteiden säilymistä sekä seurata

vanhuslain toteutumista ja ikäihmisten toimeentuloa. Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1973 joten vuosi 2020 on järjestyksessään 46. täysi toimintavuosi.

Vuosien 2017 - 2020 valtakunnallisena teemana on "Seniorit nettiajassa".

Ensi kevään ja syksyn tapahtumia ei ole vielä yksilöity, mutta tulemme osallistumaan

mahdollisuuksien mukaan sekä senioriliiton että -piirin tilaisuuksiin ja vanhusneuvoston tapahtumiin. Ajankohtaista tietoa saadaan liiton verkkosivujen kautta (www.senioriliitto.fi/

jäsenyhdistykset/piiri/yhdistys).

Paikallisten EETU-jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä, kuten eri harrastuskerhojen ristikkäistä käyttöä ja yhteisten teematilaisuuksien järjestämistä pyritään edelleen lisäämään.

2. JÄSENTILAISUUDET

Jatketaan yhdistyksen torstaitilaisuuksia, joihin pyritään saamaan esitelmiä ja luentoja kaikista ikäihmisiä kiinnostavista ajankohtaisista asioista. Tilaisuudet avataan Konservatorion nuorten soittajien musiikkiesityksillä.

Monipuolista kerhotoimintaa jatketaan ja pyritään edelleen laajentamaan muiden eläkeläisjärjestöjen tarjoamin osallistumismahdollisuuksin. Myös kesällä tullaan järjestämään matkoja ja retkiä edellisten vuosien tapaan.

2.1. Torstaitilaisuudet

Kevät- ja syyskaudella tullaan pitämään jäsentilaisuuksia alla mainitun aikataulun mukaisesti.

Torstaitilaisuuksiin pyydetään eri alojen asiantuntijoita kertomaan ajankohtaisista asioista.

Tilaisuuksien suunnittelua varten nimetään tarvittaessa ohjelmatoimikunta, joka jäsenistön ehdotuksia kuultuaan tekee sitten kevään ja syksyn tarkemman ohjelman.

Kevätkauden 2020 torstaitilaisuudet ovat:

09.01., 23.01., 06.02., 20.02., 05.03. (vuosikokous), 19.03., 02.04., 16.04., 30.04. ja 14.05.2020 (kevätjuhla).

Syyskauden 2020 torstaitilaisuudet ovat:

10.09., 24.09., 0810., 2210., 05.11.(vuosikokous), 19.11. ja 03.12.2020 (joulujuhla)

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 05.03.2020 ja syyskokous 05.11.2020.

2.2. Kerhot

Kerhojen määrä ja aihealueet vaihtelevat tarpeen ja ohjaajien/vetäjien saamisen

mukaan. Myös tilojen saanti ja sopivuus ovat määrääviä tekijöitä kerhoja perustettaessa.

Jatkavia kerhoja ovat ainakin seuraavat kerhot: keilakerho, kirjallisuuskerho, kuntosalikerho ja terveysliikuntakerho.

Tietotekniikan ja some-taitojen opetteluun on käytettävissä Joen Severin vertaisohjaajat.

2.3. Matkat ja retket

Kotimaan matkojen/retkien järjestämistä jatketaan. Ulkomaille suuntautuvia matkoja järjestetään tarpeen ja toiveiden mukaan sekä mahdollisesti yhteistyössä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa. Ulkomaan matkoissa käytetään matkatoimistojen palveluja.

Matkojen suunnittelusta vastaa matkavastaava. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua

matkakohteiden valintaan pari kertaa vuodessa pidettävässä matkailukerhon kokouksessa.

Vuoden 2020 matkailukohteiden suunnittelukokous pidetään to 17.10.2019 klo 14 ravintola Pinjassa, Kirkkokatu 11. Muulloinkin kohde-esitykset ovat tervetulleita.

Yhdistyksen järjestämät matkat saatetaan tiedoksi myös muille eläkeläisjärjestöille matkojen toteutumisen varmistamiseksi osanottajien lukumäärän osalta.

3. JÄSENHANKINTA JA MUISTAMISET

Jäsenhankintaa jatketaan entiseen tapaan. Toivotaan mahdollisimman monen jäsenen osallistuvan jäsenhankintaan tehokkaimmaksi osoittautuneita henkilökohtaisia kontakteja käyttämällä.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokainen jäsen kertoo yhdistyksestämme ja sen moninaisista toiminnoista omalle ystävä- ja tuttavapiirilleen.

Jatketaan tarvittaessa uusien jäsenten perehdytystilaisuuksia tammi- ja syyskuussa, jolloin myös esitellään kerhojen ohjaajat sekä hallituksen jäsenet.

Yhteiseksi virkistykseksi jatketaan kevät- ja joulujuhlien järjestämistä, joissa tilaisuuksissa yhdistys myös kustantaa tarjoilun osittain. Yhdistyksen vastuuhenkilöille ja kerhojen ohjaajille järjestetään kerran vuodessa yhteinen palaute- ja virkistystilaisuus kiitoksena kuluneen kauden toiminnasta.

Ansiomerkkejä luovutetaan yhdistyksen toiminnassa ansioituneille jäsenille. Yhdistys onnittelee jäseniään onnittelukortein viiden vuoden välein 65 ikävuodesta alkaen ja joka vuosi 90 ikävuodesta alkaen.

4. TIEDOTTAMINEN

Tiedottaja hoitaa yhteistyössä puheenjohtajan kanssa yhteydet paikallisiin tiedotusvälineisiin sekä liiton julkaisemaan Patina-lehteen. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan ilmoituslehdeksi valitun lehden – sanomalehti Karjalaisen - järjestöriveillä pääsääntöisesti sunnuntaisin. Sähköpostilla on jäsentiedotuksessa tärkeä merkitys. Myös yhdistyksen nettisivuilta löytyvät tärkeimmät tapahtumat ja tiedotukset.

Kevät - ja syyskaudelle laaditaan oma ja pyritään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä EETU-järjestöjen kanssa laatimaan yhdistysten toiminnasta kertova yhteinen tapahtumakalenteri. Tapahtumakalenteria jaetaan tilaisuuksissa jäsenille ja sidosryhmille. Tiedottamisessa huomioidaan entistä enemmän sosiaalinen media. Internettiin (www.senioriliitto.fi/jäsenyhdistykset/Pohjois-Karjalan piiri/jäsenyhdistys ) tullaan yhä enemmän kirjaamaan tietoa yhdistyksen ja piirin toiminnasta. Oman yhdistyksen tapahtumat laitetaan yhdistyksen kotisivuille. Toiminnasta tiedotetaan myös Pohjois-Karjalan senioripiirin Facebook-sivustolla. Tiedottaminen on samalla tärkeä osa jäsenhankintakampanjaa. Yhdistyksen esitteitä ja erilaisia esittelymateriaaleja kehitetään resurssien mukaisesti. Yhdistyksen näkyvyyttä lisätään osallistumalla erilaisiin eläkeläisille tarkoitettuihin tilaisuuksiin.

5. TALOUS

Yhdistyksen tulot koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista.

Lisäksi tuloja saadaan Joensuun sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämästä järjestötuesta, jonka määrä lienee noin 900 €/v. Tuloja kertyy myös kaupungin myöntämien Kerhotalolla Sepänsalissa järjestettävien yleisötanssien pääsymaksu-, kahvitus- ja arpajaistuloista sekä yhdistyksen eri tilaisuuksien kahviotuloista sekä matkoista ja retkistä.

Jäsenmaksun suuruus on 20 € vuodessa, josta liitto perii 15 € vuonna 2020.

6. OSALLISTUMINEN LIITON JA PIIRIN TOIMINTAAN

Senioripiirin toiminnan lopettamista on valmisteltu keväästä 2019 alkaen. Mikäli piirin toiminta tulee lakkaamaan, muodostuu Pohjois-Karjalaan mahdollisesti yksi maakunnallinen senioriyhdistys, minkä toiminta tulisi kattamaan koko maakunnan kuitenkin siten, että kaikissa kunnissa voisi olla omat paikalliset alajaostonsa. Ne voisivat sitten jatkaa toimintaansa ilman hallinnollisia yhdistyksen velvoitteita. Muutoksen ajankohta pyritään ratkaisemaan syksyn 2019 aikana.

Liiton ja mahdollisesti jatkavan piirin toimintaan osallistutaan sääntömääräisissä kokouksissa valittujen edustajien kautta. Myös puheenjohtajan tehtävänä on pitää yhteyttä liittoon ja piiriin liittovaltuuston jäsenen roolin mukaisesti.. Osallistutaan liiton järjestämään koulutukseen sekä liikuntatoimintaan esim. erilaisten kilpailujen, kuten keilailun ja golfin osalta aktiivisten harrastajien toimesta.

7. YHTEYDENPITO MUIHIN TAHOIHIN

Palvelutaloissa asukkaiden virkistämiseksi pidetään tilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan.

Yhteistyö kaupungin ja muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa toteutuu suoralla yhteistyöllä esimerkiksi Sepänsalin ylläpitoon liittyvissä asioissa sekä Joensuun vanhusneuvostossa, jossa yhdistystä edustaa Pertti Vainionpää. Osallistutaan myös syksyisen vanhustenviikon ohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Lisätään muutakin yhteistoimintaa erilaisissa tapahtumissa ja yhdistysten keskinäisessä kanssakäymisessä mahdollistamalla muun muassa EETU-jäsenjärjestöjen kaikille jäsenille tilaisuuden osallistua myös toisten järjestöjen kerhotoimintaan tilojen ja ryhmien koon sen salliessa.

Yhteistyö Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton eläkeläistyöryhmän kanssa jatkuu aikaisemmin piirihallituksen nimeämien edustajien kautta.

HALLITUS 09.10.2019